klipp07.jpg (42563 byte) klipp08.jpg (26039 byte) Arbetet, 1986.

klipp10.gif (41984 byte) Hembygden, 1987. 
klipp11.gif (20325 byte) klipp12.gif (20635 byte) Lagbladet.
Klipp03.gif (13181 byte) Rättvik Folklore Festival. 
klipp04.gif (26599 byte) Rättvik Folklore Festival (Lagbladet).
press02.gif (17885 byte) Rättvik Folklore Festival (Hembygden).
press01.gif (50931 byte) Landskronafestivalen.
klipp05.gif (24589 byte) Pilavisan.
klipp06.gif (110769 byte) Erfurt.
klipp09.gif (12454 byte) Hembygden.
kk1.gif (41085 byte) kk2.jpg (14816 byte) Hamboringen.
klipp13.jpg (76136 byte) Landskronafestivalen (Landskrona Posten 01-08-06).
gotland03.jpg (71860 byte) gotland2.jpg (91323 byte) gotland04.jpg (75843 byte) gotland1.jpg (37340 byte) Gotlands Dansfestival (Gotlands Allehanda 01-08-14)
hamboringen01.jpg (44287 byte) hamboringen02.jpg (86844 byte) hamboringen03.jpg (81475 byte) hamboringen04.jpg (66585 byte) hamboringen05.jpg (72241 byte) hamboringen06.jpg (77222 byte) hamboringen07.jpg (53098 byte) Hamboringen okt 2001
klipp14.gif (34287 byte) Spelmansstämman i Smyge  (Sydsvenska Dagbladet 02-06-25).
klipp15.jpg (50489 byte) Spelmansstämman i Smyge (Skånska Dagbladet 02-06-25)
klipp16.gif (24068 byte) Landskrona Direkt (02-07-30)
klipp17.jpg (46887 byte) Landskronaposten (02-08-04)
klipp18.jpg (49024 byte) Pilavisan (Nr 3/2002)
klipp19.jpg (34391 byte) Pilavisan (Nr 4/2002)
klipp20.jpg (47126 byte) Hamboringen 2002
runtenom.jpg (188518 byte) Runtenom 2003
landskrona_1.jpg (148687 byte) Landskrona Direkt 30/7 2003
landskrona_2.jpg (388953 byte) Landskrona Direkt 21/6 2004
klipp29.jpg (173756 byte) Falu Kuriren 21/7 2004
Sydöstran 16/8 2004
Pilavisan (Nr 3/2004)
Pilavisan (Nr 3/2004)
Hembygden (Nr 3/2004)
klipp25.jpg (78104 byte) Hamboringen (Nr 4/2004)   
klipp26.jpg (33882 byte) Pilavisan (Nr 1/2005)
Smyge Spelmansstämma (program 2005)
ikast04.jpg (47520 byte) ikast05.jpg (290511 byte) ikast06.jpg (273812 byte) ikast03.jpg (85875 byte) ikast07.jpg (224649 byte) ikast01.jpg (147252 byte)   ikast02.jpg (151625 byte) Uldjydernas Folkedanserfestival, Danmark 2006.
Pilavisan (Nr 1/2006)
far_i_hatten.jpg (116501 byte) "Far i Hatten"-affisch (2006)
klipp30.jpg (617575 byte) Lanskronafestivalen (2007)
sivo04.jpg (334932 byte) sivo03.jpg (406506 byte) sivo02.jpg (586555 byte) sivo06.jpg (231967 byte) sivo01.jpg (590251 byte) sivo05.jpg (407846 byte) SIVO-festivalen i Odoorn, Holland (2007)
england_1.jpg (190218 byte) england_2.jpg (122302 byte) Suffolk Folk Festival2009
okna_5.jpg (251320 byte) okna_1.jpg (207174 byte) okna_2.jpg (116348 byte) okna_3.jpg (179932 byte) okna_4.jpg (163858 byte) Okna na wschòd 2009
bornholm.jpg (136134 byte) Dansfestival Bornholm 2010
Pilavisan (Nr 3/2011)
klipp_32.jpg (788848 byte) Pilavisan 2013
klipp_33.jpg (858520 byte)

klipp_34.jpg (1147126 byte)  Hembygden (Nr 3/2013)

  Oskarshamnsdansen 2013

Uppdaterad 2015-02-22